นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา
ผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ


นายละนอง ยาจามิ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ
สายตรงผู้อำนวยการ : 042-29-1313 หรือ 087-9517144

สาขาวิชาการบัญชี


ชื่อ : นางสาวณัฐพิมล พรมวัน
วุฒิ : บธ.บ.การบัญชี
เบอร์โทร : 0922505778

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ ธัญญเชียงพิณ
วุฒิ : บช.บ.การบัญชี
เบอร์โทร : 0872168680

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ชื่อ : นายทรงพล ศักดิ์สารคำ
วุฒิ : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทร : 0801987007

ชื่อ : นางสาวยุวดี ครุฑสร้อย
วุฒิ : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทร : 0807527361

ชื่อ : นางสาวกาญจนา ศิลาโคตร
วุฒิ : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
เบอร์โทร : 0964203272

ชื่อ : นางสาวสุภาพร สมภาร
วุฒิ : -
เบอร์โทร : 0980856445

สาขาวิชาการตลาด


ชื่อ : นางสาวอรอุมา สิงห์มอ
วุฒิ : บธ.บ.การตลาด
เบอร์โทร : 0878571008

สาขาวิชาสามัญ


ชื่อ : นางสาวปรางค์ทิพย์ พรหมพินิจ
วุฒิ : ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทร : 0651099745

ชื่อ : นายฤทธิชัย ทองมูล
วุฒิ : ศศ.บ.พละศึกษา
เบอร์โทร : 0806894382

สาขาวิชาช่างยนต์


ชื่อ : นายเสริมศักย์ นวลทิพย์
วุฒิ : วท.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เบอร์โทร : 0870631902

ชื่อ : นายพชรพล ชินคำ
วุฒิ : อส.บ.เทคโนโลยีวิศกรรมยานยนต์
เบอร์โทร : 0899374962

ชื่อ : นายศราวุธ แสนดวง
วุฒิ : ศศ.บ.พัฒนาชุมชน
เบอร์โทร : 0935591531

ชื่อ : นายกิติภรณ์ บรรพต
วุฒิ : วท.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล
เบอร์โทร : 0898424573

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ชื่อ : นายรัตน์ พันธษา
วุฒิ : วศ.บ.โทรคมนาคม
เบอร์โทร : 0852485958

ชื่อ : นายชาลี จันศรี
วุฒิ : วศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
เบอร์โทร : 0931180590

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ชื่อ : นายรติพงษ์ ผลทิพย์
วุฒิ : คอ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เบอร์โทร : 0853144990

ชื่อ : นายเสรี ศรีกันหา
วุฒิ : -
เบอร์โทร : 0878246153