ประวัติวิทยาลัย :
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนแห่งแรกของอำเภอกุดจับ มีนายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยาได้ยื่นขอจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีภูมิพิชญ ขึ้นที่ เลขที่ ๓๑๗ หมู่ ๑๓ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔ ไร่เศษ โดยได้ดำเนินการสอน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ ถึงปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ เดิมชื่อโรงเรียนเทคโนโลยีภูมิพิชญ มีนายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา เป็นผู้รับใบอนุญาติและผู้จัดการโดยได้ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนแปลงคำประกอบชื่อ ในตราสารจัดตั้งจาก "โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิพิชญ" เป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ” ตามใบอนุญาต เลขที่ ๐๐๘/๒๕๕๕ ปัจจุบัน มี นายสุเทพ ภู่มงคลสุริยา เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ มีนายละนอง ยาจามิ เป็นผู้อำนวยการ

สีประจำวิทยาลัย :
สีแดง หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส สุขุม รอบคอบ และมีความหนักแน่น
สีเหลือง หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความดี มีคุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม

อักษรย่อวิทยาลัย :
"ว.ทภพ."

ตราสัญลักษ์และความหมาย :

"ว.ทภพ. ฟันเฟืองที่เปล่งแสงเจิดจ้า"


พันธกิจ
1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนด้ายวิชาชีพทุกระดับ ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. สร้างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับสถานประกอบการด้านอาชีวศึกษา
3. ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมความสัมพันธ์ และฝึกอบรมวิชาชีพสู่ชุมชน
4. อนุรักษ์วัฒนธรรมและการประชาสัมพันธ์กิจการของสถานศึกษา สู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาวิทยาลัย
ฝีมือเด่น เน้นความรู้ คู่คุณธรรม นำกีฬา

วิสัยทัศน์
สถานศึกษา มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิชาชีพ
เคียงคู่คุณธรรม นำกีฬา ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียง

อัตลักษณ์
ทักษะดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

เอกลักษณ์
พัฒนาท้องถิ่น ด้วยจิตอาสา เสริมทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ระยะเวลาเรียน 3 ปี การศึกษา รับผู้จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า เรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานยานยนต์
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

 • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี สาขางานการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • **นักเรียน ปวช.ทุกสาขาวิชา รับทุนเรียนฟรี 15 ปี**

  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

  ระยะเวลาเรียน 2 ปี การศึกษา รับผู้จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า เรียนต่อในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

 • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • พร้อมทั้งยังมีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และการฝึกประสบการณ์ทำงานระหว่างเรียนแบบมีรายได้ โดยการทำข้อตกลงกับบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเมื่อเรียนจบไปแล้วมีสถานประกอบการรองรับการทำงานต่อไป

  กลับด้านบน